68.png  69.png  70.png

             (化学品检测仪)         (毒气检测仪)             (辐射检测仪)

71.png  72.png  73.png


             (防爆静电测试仪)         (红外测温仪)            (气体检测装备)

74.png  75.png  76.png

            (气体检测装备)        (电子酸碱探测仪)        (执法记录仪(检验))

77.png  82.png  84.png

               (手持(GPS)定位仪)   (无线自组网手持台)     (测厚仪)

78.png  79.png  81.png


          (M-03全网通对讲机)         (专网对讲机)           (海事卫星电话)

80.png  83.png  85.png

              (无线中继台)         (无线自组网车载设备)          (夜视望远镜)

86.png  87.png  88.png

          (双筒夜视仪)              (夜视摄录仪)          (热成像仪系列)

89.png  90.png  91.png

            (微型头戴式夜像仪)       (消防热成像仪)         (搜救无人机系列)

92.png  93.png  94.png

              (无人机侦察系列)      (蛇眼可视探测仪)        (红外生命探测仪)

95.png  96.png


                     (水陆两用视频生命探测仪)      (LEADER音频生命探测仪)

当难以预测的灾难与事故发生时

我们有权利选择适用的应急装备、预案,也有义务对我们自身的生命安全负责

尽可能地减小灾害对我们的影响、降低人员和财产的损失

而配备应对各类灾害高效的装备也是我们所一直努力的方向

因为这关乎你我的——生命。

在线与我们沟通更多联系方式