158.png 159.png 160.png

               救灾帐篷                   单兵帐篷                   指挥帐篷

161.png 162_副本.png 163.png

             折叠床                 睡袋                      折叠床

164.png 165_副本.png 166.png 167.png


          棉垫                    滚塑箱             雨衣          保暖迷彩大衣


当难以预测的灾难与事故发生时

我们有权利选择适用的应急装备、预案,也有义务对我们自身的生命安全负责

尽可能地减小灾害对我们的影响、降低人员和财产的损失

而配备应对各类灾害高效的装备也是我们所一直努力的方向

因为这关乎你我的——生命。

在线与我们沟通更多联系方式